Provozní řád

Pronájem dvorce pro nečleny: 100,- Kč/hod/dvorec (v případě hry s členem/členy klubu platí nečlen/i poměrnou částku)

Hraní na tenisových dvorcích je povoleno všem zájemcům o tento sport při dodržování hracího řádu Tenisového klubu TJ Dioss Nýřany. Každý hráč je po skončení hry povinen dvorec řádně upravit.

 

Hrací řád


Hrací řád je závazný pro všechny uživatele tenisových dvorců bez výjimky.

1. Hraní na dvorci je povoleno pouze členům oddílu po zaplacení příspěvků a odpracování brigádnických hodin (viz. Bod č.2) a hostům, kteří splnili své povinnosti k tenisovému oddílu.

2. Členské příspěvky a brigády :    

Dospělí 1 000,- Kč  +  10 hodin brigád
Důchodci 1 000,- Kč   +    5 hodin brigád
Dorost 800,- Kč +    7 hodin brigád
Žáci 700,- Kč  +    5 hodin brigád

Zaplacení příspěvků a odpracování brigádnických hodin je nutno provést do 31.5. příslušného roku. V případě neodpracování brigádnických hodin, bude účtována částka 75 kč/ hodina.

Příspěvky a poplatky za neodpracované hodiny zaplaťte u hospodáře klubu Ladislava Rašky.  

3. Všichni hráči musí mít vhodnou tenisovou obuv (rovná a měkká podrážka bez ostrých hran).

4. Před započetím hry, je-li dvorec suchý, je nutné ho nakropit. Je zakázáno hrát na suchém prašném dvorci.

5. Po hře je nutné kurt upravit, nejdříve hrablem a potom koštětem /siťovačkou/ a to po celé ploše dvorce včetně výběhů, uklidit lajnovačku do "boudy", uklidit vše, co na kurt nepatří (odpadky, sklenice,...). Pokud bude dvorec suchý, je nutné jej znovu pokropit.

6. Při hře jsou hráči povinni dodržovat zásady slušného chování a vyvarovat se nevhodných slovních projevů. Zvláště je nutné se vyvarovat nepřiměřených hlasitých a vulgárních výkřiků.

7. Na dvorcích je zakázáno kouřit.

8. V době hry je požadován klid, aby nebyli rušeni hráči na dvorcích.

9. Oddíl neodpovídá za ztrátu cenností a finančních částek.

10. Všichni hráči a návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek v šatnách a v celém areálu.

11. Při vstupu na dvorec berte ohled na hrající. Ke vstupu využívejte nejbližšího vchodu.

12. Hráči jsou povinni poslouchat pokyny určeného člena oddílu, popřípadě ostatních členů výboru. Veškeré sporné případy řeší s okamžitou platností správce, v případě nespokojenosti je možné odvolání k předsedovi  – popř. závažnější případy řeší výbor oddílu.

13. Vedení klubu je v případě opakovaného závažného porušování hracího řádu oprávněno vyloučit člena z klubu.

14. Vedení klubu je oprávněno na základě vzniklé situace pozměnit zásady hracího řádu a změny zveřejnit.

15. Dvorce jsou číslovány 1–3 směrem od šaten. Pro turnaje, soutěže,pravidelné tréninky dětí  a celoroční rezervace (možno domluvit u vedení klubu po splnění všech členských povinností) jsou dvorce vyhrazeny. Mimo vyhrazenou dobu se dvorce obsazují podle aktuálních rezervací. Dvorec může být rezervován na dobu max. 2 hodin, po odehrání jsou hráči povinni uvolnit pole rezervace. Nevyužitelné rezervace jsou hráči povinni zrušit, v případě opakovaného blokování kurtu může vedení klubu hráče pokutovat. Kurt je možno obsadit 10 min. od nevyužité rezervace.